Li Yu | Universidad San Francisco de Quito

Li Yu

Profesor ICUSFQ - Extensión Guayaquil

Master of Chinese Language International Education, Zhengzhou University